Kvartalskommentar – 4. kvartal 2018

Strategi Invest Stabil – 4. kvartal 2018

Strategi Invest Stabil gav i 2018 et afkast på -4,0 %. Afdelingen har ikke noget benchmark, men målsætningen er ved direkte og indirekte investeringer i aktier, obligationer, råvarer og valuta at opnå et stabilt afkast og bevare kapitalen på 3 års sigt.

Afdelingens investeringer i den risikoreducerende del af porteføljen bidrog positivt til afkastet i 2018; med en stor del af porteføljen investeret i højt ratede danske realkreditobligationer og amerikanske statsobligationer, som også nød gavn af en stærkere US-dollar mod danske kroner. Multi-asset fondene bidrog under ét med et negativt afkast, hvor AQR Style Premia Fund og M&G Dynamic Allocation, i modsætning til forrige år, leverede det svageste afkast i 2018.

Verdensindekset for aktier havde i 2018 et afkast på -4,6 %, målt i danske kroner. Der var store kursfald både først og sidst på året; som følge af handelskrigen mellem USA og Kina, frygt for recession og præsident Trumps utidige indblanding i den amerikanske centralbanks pengepolitik. Blandt aktierne klarede USA sig bedst pga. en stærk vækst i indtjeningen. Europa havde det svageste afkast i året der gik som følge af Brexit kaos, uenighed om Italiens statsbudget og en skuffende økonomisk udvikling. Udsigten til en global økonomisk afmatning betød, at der i løbet af året var en sektorrotation mod mere defensive aktier med en stabil indtjening (fx. forsyningsselskaber), som leverede det bedste afkast, mens mere konjunkturfølsomme aktier (fx. råvareselskaber), havde det svageste afkast i 2018.

Den amerikanske centralbank hævede renten 4 gange i løbet af 2018 pga. en stigende inflation og en god økonomisk vækst, hvilket resulterede i højere kortere renter i USA og en stærkere US-dollar. Lange amerikanske statsobligationer havde et nul afkast sidste år, men et positivt afkast i danske kroner. Den europæiske centralbank, ECB, fortsatte sin lempelige pengepolitik, og danske statsobligationer gav et mindre positivt afkast i 2018. Renteforskellen mellem amerikanske statsobligationer og virksomheds-obligationer med høj kreditrisiko samt obligationer fra højrentelande, som har en stor US-dollar gæld, blev udvidet markant i løbet af året pga. den stærkere US-dollar og en øget frygt for en global handelskrig, som især vil ramme Nye Markeder.

Med udsigt til en global økonomisk afmatning har vi i løbet af året øget den risikoreducerende del af porteføljen, der primært investerer i danske realkredit- og amerikanske statsobligationer, på bekostning af multi-asset fondene, som har en stor andel investeret i aktier.

 

Forventninger til den kommende tid

Vi forventer, at afdelingen giver et positivt afkast i 2019, men naturligvis med risiko for kursudsving undervejs. Selvom præsident Trump fører en ekspansiv finanspolitik, og der er en god økonomisk vækst og en lav ledighed i USA, venter Fed en beskeden lønvækst og en lav inflation. Vi forventer derfor, at centralbanken i USA hæver renten i et moderat tempo i 2019. ECB stoppede sine opkøb af europæiske obligationer ved årsskiftet, og vi venter derfor et beskedent afkast på statsobligationer i året der kommer. Til gengæld er renteforskellen mellem statsobligationer og virksomhedsobligationer med høj kreditrisiko, ofte udstedt af olie- og råvareselskaber, blevet mere attraktiv; dog med en væsentlig højere kreditrisiko og en strammere likviditet, da vi er sent i konjunkturforløbet.

Det er endvidere vores vurdering, at de globale aktiemarkeder, både som følge af det meget lave renteniveau og den kraftige korrektion i efteråret, har en attraktiv prissætning (12-13x årets indtjening). Vi forventer derfor, at globale aktier giver et positivt afkast i 2019, hvis den økonomiske vækst er stærk nok til at understøtte en solid indtjeningsvækst, og inflationen er forenelig med at de førende centralbanker fortsat holder renterne på et lavt niveau.

Men vi er sent i konjunkturcyklen med risiko for store kursudsving pga. aftagende økonomisk vækst og nedjusteringer af selskabernes salgs- og indtjeningsvækst i 2019. I et usikkert markedsmiljø er det særdeles vigtig med en stram risikostyring, og vi har derfor i løbet af 2018 øget vores fokus på en god risikospredning, og lagt porteføljen om mod mere risikoreducerende aktiver.

Det er vores vurdering, at den største risikofaktor på de finansielle markeder, udover aftagende økonomisk vækst, er den geopolitiske usikkerhed. Med øget populisme og protektionisme (fx ”Make America great again”), handelskrigen mellem USA og Kina, Brexit uro og uenighed om det italienske budget, er den geopolitiske usikkerhed øget betydeligt. Til gengæld er det vores opfattelse, at markedets frygt for recession er overdrevet.