Kvartalskommentar – 4. kvartal 2017

Strategi Invest Stabil – 4. kvartal 2017

Strategi Invest Stabil gav i 2017 et afkast på 1,8 %. Afdelingen har ikke noget benchmark, men målsætningen er ved direkte og indirekte investeringer i aktier, obligationer, råvarer og valuta at opnå et stabilt afkast og bevare kapitalen på 3 års sigt.

Afdelingens investeringer i multi-asset fonde bidrog under ét med et positivt afkast i 2017, hvor AQR Style Premia Fund og M&G Prudent Allocation leverede det bedste afkast i det forgangne år. Den risikoreducerende del af porteføljen bidrog negativt i 2017, med det bedste og dårligste afkast fra hhv. danske realkredit- og amerikanske statsobligationer, primært pga. en svagere dollar mod danske kroner.

Konjunkturerne støttede op om de finansielle markeder og gav anledning til pæne afkast på de mere risikofyldte finansielle aktiver i 2017. Verdensindekset for aktier leverede et afkast på 8,8 %, målt i danske kroner. Aktiemarkedet var stigende igennem det meste af året, med beskedne kursudsving undervejs. Nye Markeder havde, på trods af øgede politiske spændinger imellem Nordkorea og USA, det bedste afkast pga. en god økonomisk udvikling i Fjernøsten. Amerikanske aktier steg til ”all-time-high” som følge af store skattelettelser og en god indtjeningsvækst. Europa havde det svageste afkast i året der gik pga. en stærkere euro og briternes nej til EU. Fremgangen på de globale aktiemarkeder var størst blandt cykliske aktier med en høj indtjeningsvækst, som IT, industri og forbrug. Finanssektoren havde et godt afkast pga. en fladere rentekurve i USA, der gavner bankernes indtjening. Defensive aktier blev ramt af frygt for stigende renter og en høj prissætning, mens energisektoren havde det svageste afkast, trods en betydelig stigning i olieprisen.

Amerikanske og tyske statsobligationer gav sidste år et negativt afkast, da obligationsmarkederne i høj grad bliver styret af de toneangivende centralbanker. Fed stoppede opkøbet af amerikanske obligationer henover sommeren, og den amerikanske centralbank hævede renten tre gange i 2017, hvilket resulterede i en fladere rentekurve i USA over året som helhed. ECB, den europæiske centralbank, fortsatte sin lempelige pengepolitik i 2017, men halverer de månedlige opkøb af obligationer fra årsskiftet og frem til efteråret 2018. Da konkursrisikoen, som følge af forventninger om øget global vækst, blev reduceret markant i 2017, faldt kreditspændet markant på både virksomhedsobligationer og obligationer fra højrentelande, med positive afkast til følge.

Vi har i løbet af året lagt porteføljen om mod multi-asset fonde med en stor aktieandel på bekostning af danske realkredit-, europæiske virksomheds- og amerikanske statsobligationer. Obligationer rammes af stigende renter, mens aktier derimod nyder gavn af en øget indtjeningsvækst som følge af det globale opsving og en attraktiv vurdering ift. obligationer.

Forventninger til den kommende tid

Vi forventer, at afdelingen giver et positivt afkast i 2018, men naturligvis med risiko for kursudsving undervejs. De finansielle markeder er understøttet af en stabil økonomisk vækst og en moderat inflation i den globale økonomi, som er forenelig med en fortsat lempelig pengepolitik fra hovedparten af de store centralbanker. På trods af en god økonomisk vækst og et stærkt jobmarked i USA forventer Fed fortsat en beskeden lønvækst og en lav inflation, og vi forventer derfor, at den nye centralbankchef Jerome Powell hæver renten i et moderat tempo. Med udsigt til at ECB halverer sine månedlige opkøb af europæiske obligationer fra årsskiftet, er det forventede afkast på en række europæiske statsobligationer ikke attraktivt, da renteniveauet på korte og mellemlange statsobligationer er negativt.

Hertil kommer, at renteforskellen mellem statsobligationer og hhv. virksomhedsobligationer og obligationer fra højrentelande, er reduceret betydeligt. Det er derimod vores vurdering, at de globale aktiemarkeder, med en prissætning svarende til 16x årets indtjening, er attraktivt prissat ift. obligationer pga. det lave renteniveau. Vi forventer derfor, at aktiekurserne vil stige så længe det globalt synkrone opsving er stærkt nok til at understøtte en solid indtjeningsvækst og centralbankerne holder renterne på et forholdsvis lavt niveau.

De største risikofaktorer på de globale finansmarkeder er efter vores vurdering uventede rentestigninger fra de ledende centralbanker pga. markant højere lønninger og inflation. Hertil kommer en optrapning af konflikten i Nordkorea, som øger den geopolitiske usikkerhed og risikoen for spændinger imellem USA og Kina, midtvejsvalget i USA til november, hvor republikanerne kan miste sit flertal i kongressen og fortsat uro i Europa fra vanskelige Brexit-forhandlinger og parlamentsvalget i Italien til marts, som kan skabe fornyet uro om euroen.