Kvartalskommentar – 4. kvartal 2016

Udvikling

Afdelingen skiftede investeringsstrategi pr. 15. februar 2016, fra en obligationsbaseret fond til en balanceret fond. Den har ikke noget benchmark, men målsætningen er ved investering i obligationer og i Beviser i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter at opnå et stabilt afkast og bevare kapitalen på 3 års sigt. Afdelingen gav i 2016 et afkast på 2,6 %. Porteføljens udvalgte multi-asset fonde bidrog alle positivt, med M&G Prudent Allocation som den bedste investering. Porteføljens risikoreducerende del var ligeledes positiv over året og sikrede samtidig en stabil risiko. Verdensindekset for aktier har i 2016 givet et afkast på 10,7 % målt i DKK. Aktiemarkedet var stigende igennem året, dog med store udsving undervejs, pga. briternes nej til EU og markedets positive syn på valget af Donald Trump. En ekstrem lempelig pengepolitik fra verdens ledende centralbanker og bedre økonomiske udsigter i de udviklede lande medførte i 2. halvår en omlægning fra defensive til cykliske aktier. Den amerikanske centralbank Fed forventes fortsat at øge renten i et moderat tempo, men som følge af stigende inflation og et stærkt jobmarked er rentekurven i USA blevet stejlere. Rentespændet mellem USA og Europa, hvor renten fortsat er rekordlav, er derfor øget betydeligt i 2016, med en rekordhøj dollar mod euro til følge.

Markedsforventninger

Med udsigt til, at ECB fortsætter sit opkøb af europæiske obligationer indtil udgangen af året, og at Fed hæver renten i et moderat tempo, forventer vi, at afdelingen giver et positivt afkast i 2017 på niveau med markedsudviklingen, men med risiko for kursudsving undervejs. Det er vores vurdering, at de globale aktiemarkeder er attraktivt prissat ift. obligationer pga. de ultra-lave renter. Vi forventer, at aktiekurserne vil stige så længe den globale økonomiske vækst er stærk nok til at understøtte en stabil indtjeningsvækst og centralbankerne holder renterne på et forholdsvis lavt niveau.