Kvartalskommentar – 3. kvartal 2017

Strategi Invest Stabil – 3. kvartal 2017

I 3. kvartal gav afdelingen et afkast på 0,5 %. Afdelingens investeringer i balancerede fonde har under ét bidraget med et positivt afkast i kvartalet, hvor AQR Style Premia og M&G Prudent Allocation Fund leverede det bedste afkast på 2,7 % hhv. 1,6 %, mens Nordea-1 Stable Return leverede det svageste resultat på -0,6 %. Den risikoreducerende del af porteføljen bidrog negativt i kvartalet, med det bedste og dårligste afkast fra danske realkreditobligationer hhv. korte US statsobligationer, primært pga. en stærkere euro mod dollar.

Konjunkturerne støttede op om de finansielle markeder og gav anledning til pæne afkast på de mere risikobetonede finansielle aktiver. Verdensindekset for aktier gav i 3. kvartal et afkast på 1,6 %, målt i danske kroner. Europa havde det bedste afkast pga. en særdeles god udvikling i en række økonomiske nøgletal og færre politiske risici. Amerikanske aktier steg – igen – til all-time-high som følge af en god vækst i indtjeningen, mens Japan havde det svageste afkast i kvartalet, målt i danske kroner, pga. en impotent pengepolitik og en stærkere euro mod yen. Fremgangen på de globale aktiemarkeder i 3. kvartal var størst blandt de cykliske sektorer, hvor energi- og materialesektorerne leverede det bedste afkast som følge af højere olie- og råvarepriser, mens defensive aktier blev ramt af frygt for stigende renter og en høj prissætning.

Obligationsmarkederne bliver styret af de toneangivende centralbanker. Den amerikanske centralbank, Fed, fastholdt renten i 3. kvartal, hvilket har resulteret i stabile renter i USA over kvartalet som helhed. Fed er stoppet med sine opkøb af amerikanske obligationer, og forventes at øge renten i et forholdsvis moderat tempo som følge af forventninger om en beskeden lønvækst og en lav inflation i USA. ECB, den europæiske centralbank, fortsatte sin meget lempelige pengepolitik i 3. kvartal, hvor man forlængede de månedlige opkøb af obligationer frem til foråret 2018. Med stort set uforandrede renter i både Eurozonen og USA, var rentespændet mellem USA og Tyskland også stabilt i kvartalet.

Kreditspændet på europæiske virksomhedsobligationer faldt i 3. kvartal, da konkursrisikoen, som følge af forventninger om øget vækst i Europa, blev reduceret markant i perioden. En mindre risiko for global recession har også betydet, at renterne på mere risikofyldte obligationer, som virksomhedsobligationer med en høj rente og obligationer fra højrentelande, faldt i kvartalet, med positive afkast til følge.

Vi har i løbet af 3. kvartal kun foretaget mindre omlægninger, hvor vi har lagt porteføljen om mod aktier på bekostning af obligationer. Det er vores vurdering, at de globale aktiemarkeder, med en prissætning svarende til 17x årets indtjening, er attraktivt prissat pga. de fortsat meget lave renter. Vi forventer derfor, at aktiekurserne vil stige så længe det globalt synkrone opsving er stærkt nok til at understøtte en solid indtjeningsvækst og centralbankerne holder renterne på et forholdsvis lavt niveau.

Renteniveauet på en række korte og mellemlange statsobligationer i bl.a. Tyskland er negativt, hvorfor det forventede afkast på statsobligationer ikke er attraktivt. Hertil kommer, at renteforskellen mellem statsobligationer og hhv. virksomhedsobligationer med en høj rente og obligationer fra højrentelande, er reduceret betydeligt. Det er derfor også mindre attraktivt, at investere i denne type obligationer.

Forventninger til den kommende tid:

Vi forventer, at afdelingen giver et positivt afkast resten af året, men naturligvis med risiko for kursudsving undervejs. Finansmarkederne er understøttet af en stabil økonomisk vækst og en moderat inflation i den globale økonomi, drevet af øgede investeringer hos virksomhederne og et stigende privatforbrug, som er forenelig med en lempelig pengepolitik fra hovedparten af de store centralbanker.

De største risikofaktorer på de globale finansmarkeder er efter vores vurdering politiske: 1) uventede rentestigninger fra de ledende centralbanker pga. markant højere inflation, 2) en optrapning af konflikten i Nordkorea, som øger den geopolitiske usikkerhed og risikoen for spændinger imellem USA og Kina, med øget amerikansk protektionisme til følge og 3) ”støj” i Europa fra vanskelige regeringsforhandlinger i Tyskland, catalansk kamp for uafhængighed og endelig Brexit forhandlingerne, hvor den konservative premierminister Mays svækkede position internt i regeringspartiet forringer Storbritanniens stilling i den langsommelige forhandlingsproces.