Kvartalskommentar – 2. kvartal 2018

Strategi Invest Stabil – 2. kvartal 2018

Strategi Invest Stabil gav i 1. halvår 2018 et afkast på -3,1 %. Afdelingen har ikke noget benchmark, men målsætningen er ved direkte og indirekte investeringer i aktier, obligationer, råvarer og valuta at opnå et stabilt afkast og bevare kapitalen på 3 års sigt.

Afdelingens investeringer i multi-asset fonde bidrog under ét med et negativt afkast i 1. halvår. NN First Class Multi Asset og M&G Conservative Allocation leverede det bedste og AQR Style Premia Fund det svageste afkast i halvåret. Den risikoreducerende del af porteføljen bidrog positivt, med det bedste afkast fra danske realkreditobligationer.

Verdensindekset for aktier leverede i halvåret et afkast på 2,5 %, målt i danske kroner. Aktiemarkedet oplevede store kursudsving igennem hele 1. halvår, primært som følge af frygt for en amerikansk drevet global handelskrig.

USA havde, på trods af frygten for stigende renter, det bedste afkast i 1. halvår pga. en god økonomisk udvikling i USA og en stærk vækst i indtjeningen hos de amerikanske selskaber. Nye markeder havde det svageste afkast pga. handelskrigen mellem præsident Trump og Xi Jinping i Kina. Defensive aktier, som telekom og stabilt forbrug, blev ramt af frygt for stigende renter og en høj prissætning, og havde det svageste afkast i halvåret. Cykliske aktier, som IT og cyklisk forbrug, der har en høj indtjeningsvækst, klarede sig bedst efterfulgt af energi aktier som følge af markant højere oliepriser og en stærkere US-dollar.

Konjunkturerne støttede således op om de finansielle markeder i 1. halvår 2018, men stigende lønninger og inflation, især i USA, resulterede i stigende renter. Amerikanske obligationer gav et negativt afkast, men et positivt afkast målt i danske kroner pga. den stærkere dollar. Obligationsmarkederne bliver i høj grad styret af de toneangivende centralbanker, og Fed, den amerikanske centralbank, hævede den korte rente i USA, hvilket resulterede i en fladere rentekurve i USA over halvåret. ECB halverede de månedlige opkøb af obligationer, men fortsatte sin lempelige pengepolitik, og danske og tyske statsobligationer gav et positivt afkast i 1. halvår.

Vi har i løbet af halvåret frasolgt positionen i Nordea 1 Stable Return Fund, på bekostning af Nordea 1 Alpha 15 Multi-Asset Fund, som har et højere afkast potentiale og reducerer porteføljens samlede risiko.

 

Forventninger til den kommende tid

Vi forventer, at afdelingen giver et positivt afkast i 2018, på niveau med markedsudviklingen, men med risiko for større kursudsving undervejs. De finansielle markeder er understøttet af en stabil økonomisk vækst og en moderat inflation i den globale økonomi, som er forenelig med en fortsat lempelig pengepolitik fra hovedparten af de store centralbanker.

På trods af en god økonomisk vækst og et stærkt jobmarked i USA forventer Fed fortsat en beskeden lønvækst og en lav inflation. Vi forventer derfor, at den nye centralbankchef Jerome Powell hæver renten i et moderat tempo. Efter at ECB har halveret sine månedlige opkøb af europæiske obligationer fra årsskiftet, er det forventede afkast på en række obligationer med lav kreditrisiko ikke længere attraktivt.

Det er derimod vores vurdering, at de globale aktiemarkeder, med en prissætning svarende til 15-16x årets indtjening, er attraktivt prissat pga. det meget lave renteniveau. Vi forventer derfor, at aktiekurserne vil stige så længe det globale opsving er stærk nok til at understøtte en solid indtjeningsvækst og centralbankerne holder renterne på et forholdsvis lavt niveau.

Den største risikofaktor på det globale aktiemarked er efter vores vurdering uventede rentestigninger fra de ledende centralbanker pga. markant højere lønninger og inflation. Hertil kommer politiske risici som en global handelskrig, der øger den geopolitiske usikkerhed, Brexit-forhandlingerne og midtvejsvalget i USA til november, hvor republikanerne kan miste flertallet i kongressen.