Kvartalskommentar – 1. kvartal 2018

Strategi Invest Stabil – 1. kvartal 2018

Strategi Invest Stabil gav i 1. kvartal 2018 et afkast på -1,3 %. Afdelingen har ikke noget benchmark, men målsætningen er ved direkte og indirekte investeringer i aktier, obligationer, råvarer og valuta at opnå et stabilt afkast og bevare kapitalen på 3 års sigt.

Afdelingens investeringer i multi-asset fonde bidrog under ét med et negativt afkast i 1. kvartal. AQR Style Premia Fund og M&G Prudent Allocation leverede det bedste og Nordea Invest Stable Return det svageste afkast i kvartalet. Den risikoreducerende del af porteføljen bidrog positivt, med det bedste afkast fra Jyske Invest FX Alpha, der investerer i valutamarkedet.

Konjunkturerne støttede op om de finansielle markeder i 1. kvartal 2018, men stigende lønninger og inflation, især i USA, resulterede i stigende renter og faldende aktiemarkeder.

Verdensindekset for aktier leverede et afkast på -3,2 %, målt i danske kroner. Aktiemarkedet oplevede store kursudsving igennem hele kvartalet, som følge af frygt for højere renter og en amerikansk drevet global handelskrig. Nye Markeder havde, på trods af handelskrigen mellem præsident Trump og Xi Jinping i Kina, det bedste afkast i 1. kvartal pga. en god økonomisk udvikling i Fjernøsten, mens Europa havde det svageste afkast pga. en stærkere euro og en strammere ”tone” fra ECB. Defensive aktier blev ramt af frygt for stigende renter og en høj prissætning, og havde det svageste afkast i kvartalet, mens cykliske aktier, som IT og cyklisk forbrug, der har en høj indtjeningsvækst, klarede sig bedst.

Amerikanske og tyske statsobligationer gav i 1. kvartal et negativt afkast, da obligations-markederne i høj grad bliver styret af de toneangivende centralbanker. Fed, den amerikanske centralbank, hævede den korte rente i USA i løbet af kvartalet, hvilket resulterede i en fladere rentekurve i USA over kvartalet. ECB fortsatte sin lempelige pengepolitik i 1. kvartal, men halverede de månedlige opkøb af obligationer fra årsskiftet.

Vi har i løbet af kvartalet ikke foretaget større omlægninger i porteføljen. Vi har øget positionen i Jyske Invest FX Alpha, der reducerer porteføljens samlede risiko, på bekostning af Nordea Invest Stable Return, som er den multi-asset fond med størst eksponering til aktier.

Forventninger til den kommende tid

Vi forventer, at afdelingen giver et positivt afkast i 2018 på niveau med markedsudviklingen, men med risiko for større kursudsving undervejs. De finansielle markeder er understøttet af en stabil økonomisk vækst og en moderat inflation i den globale økonomi, som er forenelig med en fortsat lempelig pengepolitik fra hovedparten af de store centralbanker.

På trods af en god økonomisk vækst og et stærkt jobmarked i USA forventer Fed fortsat en beskeden lønvækst og en lav inflation. Vi forventer derfor, at den nye centralbankchef Jerome Powell hæver renten i et moderat tempo. Efter at ECB har halveret sine månedlige opkøb af europæiske obligationer fra årsskiftet, er det forventede afkast på en række obligationer med lav kreditrisiko ikke længere attraktivt.

Det er derimod vores vurdering, at de globale aktiemarkeder, med en prissætning svarende til 15x årets indtjening, er attraktivt prissat pga. det lave renteniveau. Vi forventer derfor, at aktiekurserne vil stige så længe det globalt synkrone opsving er stærk nok til at understøtte en solid indtjeningsvækst og centralbankerne holder renterne på et forholdsvis lavt niveau.

Den største risikofaktor på de globale finansmarkeder er efter vores vurdering uventede rentestigninger fra de ledende centralbanker pga. markant højere lønninger og inflation. Hertil kommer risikoen for en global handelskrig, som øger den geopolitiske usikkerhed, en optrapning af konflikten i Syrien, og risikoen for øgede spændinger imellem USA og Rusland og endelig midtvejsvalget i USA til november, hvor republikanerne kan miste flertallet i kongressen.