Kvartalskommentar – 1. kvartal 2017

Strategi Invest Stabil – 1. kvartal 2017

I 1. kvartal gav afdelingen et afkast på 0,9 %. Afdelingens investeringer i multi-asset fonde har under ét bidraget med et positivt afkast i kvartalet, hvor Nordea-1 Stable Return og M&G Prudent Allocation Fund leverede det bedste afkast på 3,0 % hhv. 2,6 %, mens AQR Style Premia leverede det svageste resultat på -0,3 %. Den risikoreducerende del af porteføljen bidrog svag negativt i kvartalet, med det bedste og dårligste afkast fra danske realkreditobligationer hhv. korte US statsobligationer

Verdensindekset for aktier gav i 1. kvartal et afkast på 5,4 %, målt i DKK. De globale aktiemarkeder er steget gennem hele kvartalet, da en række økonomiske nøgletal løbende har vist, at verdensøkonomien er kommet godt fra start i 2017. Fremgangen har været bredt funderet, på tværs af regioner og sektorer, med det bedste afkast på Nye Markeder og i sektorer med god indtjeningsvækst. I Nye Markeder forventer man en øget indtjening som følge af mindre frygt for en hård landing i Kina, og i Europa forventes der øget økonomisk vækst og indtjening og mindre politisk usikkerhed efter genvalget af Mark Rütter i Holland. Efter en meget stærk kursstigning i USA efter præsidentvalget i november, var der mere beskedne kursstigninger i 1. kvartal, bl.a. fordi det ikke lykkedes præsident Trump at gennemføre reformen af Obama-care. Med positive overraskelser i indtjeningen har IT-aktier leveret det bedste afkast i kvartalet, mens olieaktier blev ramt af faldende oliepriser.

Obligationsmarkedet bliver fortsat styret af centralbankerne, hvor valget af Donald Trump ikke har medført væsentlige ændringer i forventningerne til den amerikanske centralbanks pengepolitik, som fortsat forventes at øge renten i et forholdsvis moderat tempo. Men som følge af forventninger om stigende inflation er rentekurven i USA blevet stejlere i 1. kvartal. Rentespændet mellem USA og Europa, hvor renten fortsat er rekordlav, blev derfor øget betydeligt i kvartalet, med en rekordhøj dollar mod euro til følge GAAS/ BI ult Q1 vs. ult 16. Rentefaldet i Europa skyldes forventninger om flere pengepolitiske lempelser, som ECB indfriede sidst på året, da man forlængede de kvantitative lempelser til ultimo 2017. Mario Draghi begyndte i løbet af sommeren at opkøbe europæiske virksomhedsobligationer, hvilket sammen med forventninger om øget vækst har indsnævret kreditspændet. Stigende oliepriser og en mindre risiko for recession har betydet, at kreditspændet på især virksomhedsobligationer med høj rente og højrentelande obligationer er blevet reduceret betydeligt.

Forventninger til den kommende tid:

Vi forventer, at afdelingen vil give et positivt afkast resten af året, men med risiko for kursudsving undervejs. Finansmarkederne er fortsat understøttet af en moderat økonomisk vækst og en lempelig pengepolitik, hvor en lang række centralbanker fortsat gennemfører pengepolitiske lempelser.

Det er vores vurdering, at aktiemarkederne er attraktivt vurderet ift. obligationer, og at de vil stige så længe centralbankerne holder renterne nede, og den økonomiske vækst er stærk nok til at øge virksomhedernes indtjening. Renteniveauet på en række statsobligationer i bl.a. Tyskland og Danmark, er negativt, hvorfor det forventede afkast på lange obligationer ikke længere er attraktivt. Hertil kommer, at renteforskellen mellem high yield og statsobligationer, er reduceret til det historiske gennemsnit, og det er således også væsentlig mindre attraktivt, at investere i disse obligationer. De største risikofaktorer er efter vores vurdering præsidentvalget i USA den 8. november, effekten af Brexit og en række valg i Europa de næste 12 måneder, som udfordrer sammenhængskraften i Europa og risikoen for en hård landing i Kina.