Kvartalskommentar – 3. kvartal 2018

Strategi Invest Alternativer – 3. kvartal 2018

Strategi Invest Alternativer har givet et afkast på 0,4 % i 3. kvartal 2018. Afdelingen der investerer i alternativer, blev lanceret i efteråret 2017 pga. det historisk lave renteniveau og forventninger om en højere risiko på aktiemarkedet på længere sigt.

Med en investeringshorisont på mindst 3-5 år er målsætningen for afdelingen: 1) et højere afkast end for en portefølje, som kun består af traditionelle aktiver, 2) en god risikospredning som reducerer kurstab ved faldende markeder og 3) en moderat korrelation med aktier.

Afdelingen er et godt supplement til aktier og obligationer. Ved at inddrage alternative investeringer med en mindre vægt i en portefølje, der primært består af aktier og obligationer, kan forholdet mellem afkast og risiko forbedres betydeligt.

Strategi Invest Afdeling Alternativer har ikke noget referenceindeks, men et bredt investeringsunivers. Universet omfatter børsnoterede og unoterede værdipapirer med en daglig prissætning og månedlig likviditet. Afdelingen investerer direkte og indirekte inden for alternativer. Den indirekte eksponering opnås enten via finansielle instrumenter eller gennem børsnoterede selskaber, der har eksponering inden for investeringsuniverset.

Værdipapirerne er investeret ligeligt mellem risk-on aktiver, der typisk opnår et attraktivt afkast ved stigende aktiemarkeder og god økonomisk vækst (fx private equity og ejendomme), og risk-off aktiver, der normalt reducerer kurstab ved faldende aktiemarkeder og svag økonomisk vækst (fx konvertible obligationer og guld).

Konjunkturerne støttede op om de finansielle markeder i 3. kvartal 2018, og de globale aktiemarkeder leverede et positivt afkast, mens stigende lønninger og inflation, især i USA, resulterede i stigende renter. Alle risk-on aktiverne havde et positivt afkast i kvartalet, med det bedste afkast inden for private equity, hovedsagelig pga. stigende aktiemarkeder. Afdelingens risk-off investeringer bidrog under ét med et mindre negativt afkast, med det svageste afkast på guld; primært pga. øget risikovillighed i markedet.

Vi har i løbet af kvartalet ikke foretaget større ændringer i allokeringen mellem risk-on og risk-off aktiver, men halveret vægten i Schroder Flexible Cat Bond på bekostning af en ny position i GAM Star Cat Bond. Cat bonds er obligationer med en kort løbetid, udstedt som genforsikring mod naturkatastrofer, og kan bedst sammenlignes med reassurance. Omlægningen reducerer porteføljens samlede risiko pga. mindre risiko på de enkelte kapitalforvaltere og en bedre spredning på flere forskellige naturkatastrofer.

 

Forventninger til den kommende tid

På trods af gode regnskaber i USA har globale aktier over en bred kam oplevet et stort tilbagesalg i oktober måned som følge af en øget geopolitisk usikkerhed. En eskalerende handelskrig mellem USA og Kina, træghed i Brexit-forhandlingerne, en svækket euro pga. uenighed om det italienske budget og endelig midtvejsvalget i USA, som betyder, at republikanerne har mistet sit flertal i Repræsentanternes Hus, har alle øget risikoaversionen blandt globale investorer.

Selvom der er en god økonomisk vækst og et stærkt jobmarked i USA forventer Fed fortsat en beskeden lønvækst og en lav inflation. Vi forventer derfor, at centralbanken i USA hæver renten i et moderat tempo. Hertil kommer, at det forventede afkast på en række obligationer med en lav kreditrisiko ikke længere er attraktivt i Europa, da ECB halverede sine månedlige opkøb af europæiske obligationer i starten af året.

Vi venter fortsat, at især risk-on aktiverne vil stige så længe det globale opsving er stærkt nok til at understøtte en solid indtjeningsvækst og centralbankerne holder renterne på et forholdsvis lavt niveau. Risk-off aktiverne reducerer til gengæld kurstabet ved faldende finansmarkeder og en svag økonomisk vækst.

Vi forventer, at afdelingen giver et afkast på niveau med markedsudviklingen i resten af året, men med risiko for større kursudsving undervejs. De finansielle markeder er understøttet af en god økonomisk vækst og en moderat inflation i den globale økonomi, som er forenelig med en fortsat lempelig pengepolitik fra hovedparten af de store centralbanker. Den største risikofaktor på de finansielle markeder er efter vores vurdering uventede rentestigninger fra den amerikanske centralbank pga. markant højere lønninger og inflation.