Kvartalskommentar – 4. kvartal 2018

Strategi Invest Aktier – 4. kvartal 2018

Strategi Invest Aktier gav i 2018 et afkast på -8,2 %. Der var store forskelle i afkastet i de underliggende investeringsforeninger i 2018. Afdelingens bedste bidrag kom fra de passivt forvaltede fonde iShares S&P500 IT Sector ETF, iShares Edge MSCI World Momentum Factor ETF, Sparinvest INDEX Globale Aktier Minimum Risiko og Sparinvest INDEX USA Growth, som alle leverede et positivt afkast, bl.a. pga. en stærkere US-dollar. Til gengæld sluttede de aktivt forvaltede fonde C WorldWide Asien, Wealth Invest SEB EM og Groupama Avenir Euro Small-Cap svagest pga. aktieudvælgelse, handelskrigen mellem USA og Kina og svage vækst udsigter i Europa.

Verdensindekset for aktier havde i 2018 et afkast på -4,6 %, målt i danske kroner. Der var store kursfald både først og sidst på året; som følge af handelskrigen mellem USA og Kina, frygt for en global recession og præsident Trumps utidige indblanding i den amerikanske centralbanks pengepolitik. Det amerikanske aktiemarked klarede sig bedst pga. en stærk vækst i selskabernes indtjening. Europa havde det svageste afkast i 2018 som følge af Brexit kaos samt uenighed om Italiens statsbudget og en skuffende økonomisk udvikling og indtjening.

Udsigten til en global økonomisk afmatning betød, at der i løbet af året var en sektorrotation mod mere defensive aktier med en stabil indtjening (fx. forsyningsselskaber), som leverede det bedste afkast, mens mere konjunkturfølsomme aktier (fx. råvareselskaber), havde det svageste afkast i 2018.

Afdelingen har ikke noget benchmark, men målsætningen er over en længere periode at opnå et afkast, som svarer til eller overstiger afkastet på verdensindexet for aktier, med en lavere risiko målt på kursudsvingene. Over de sidste 5 år har afdeling Aktier haft en Sharpe Ratio (dvs. forholdet mellem afkast og risiko) på 1,0 og 0,7, henholdsvis før og efter omkostninger. Til sammenligning har det globale aktieindex og tilsvarende globale aktiefonde haft en Sharpe Ratio på henholdsvis 0,7 og 0,5 i samme periode.

Forventninger til den kommende tid

Vi forventer, at afdelingen giver et positivt afkast i 2019, på niveau med markedsudviklingen, men naturligvis med risiko for kursudsving undervejs. Det er vores vurdering, at de globale aktiemarkeder, både som følge af det meget lave renteniveau og den kraftige korrektion i efteråret, har en attraktiv prissætning (12-13x årets indtjening). Vi forventer derfor, at globale aktier giver et positivt afkast i 2019, hvis den økonomiske vækst er stærk nok til at understøtte en solid indtjeningsvækst, og inflationen er forenelig med at de førende centralbanker fortsat holder renterne på et lavt niveau.

Men vi er sent i konjunkturcyklen med risiko for store kursudsving pga. aftagende økonomisk vækst og nedjusteringer af selskabernes salgs- og indtjeningsvækst i 2019. I et usikkert markedsmiljø er det særdeles vigtig med en stram risikostyring, og vi har derfor i løbet af 2018 øget vores fokus på en god risikospredning, og lagt strategien om mod mere defensive aktier som stabilt forbrug og pharma på bekostning af finans, olie- og råvaresektoren. Defensive aktier med en stabil kursudvikling drager fordel af en stabil indtjeningsvækst og en lav gæld, mens mere cykliske aktier rammes af lavere økonomisk vækst og faldende råvarepriser sent i konjunkturforløbet.

Det er vores vurdering, at den største risikofaktor på det globale aktiemarked, udover aftagende økonomisk vækst, er den geopolitiske usikkerhed. Med øget populisme og protektionisme (fx ”Make America great again”), handelskrigen mellem USA og Kina, Brexit uro og uenighed om det italienske budget, er den geopolitiske usikkerhed øget betydeligt. Til gengæld er det vores opfattelse, at markedets frygt for recession er overdrevet.