Kvartalskommentar – 4. kvartal 2017

Strategi Invest Aktier – 4. kvartal 2017

Strategi Invest Aktier gav i 2017 et afkast på 8,0 %. Afdelingen har ikke noget benchmark, men målsætningen er over en 3-årig periode at opnå et afkast, som svarer til eller overstiger afkastet på verdensindekset for aktier, med en lavere risiko målt på kursudsvingene.

I de underliggende investeringsforeninger var der store forskelle i afkastet i 2017. Afdelingens bedste bidrag kom fra C WorldWide Asien og iShares S&P500 IT Sector ETF, mens Sparinvest Index USA Value sluttede svagest med stort set uforandrede kurser sidste år, primært pga. en svagere dollar mod danske kroner.

Verdensindekset for aktier leverede i 2017 et afkast på 8,8 %, målt i danske kroner. Aktiemarkedet var stigende igennem det meste af året, med beskedne kursudsving undervejs. Nye Markeder havde, på trods af øgede politiske spændinger imellem Nordkorea og USA, det bedste afkast pga. en god økonomisk udvikling i Fjernøsten. Amerikanske aktier steg til ”all-time-high” som følge af store skattelettelser og en god indtjeningsvækst, især i IT-sektoren. Europa havde det svageste afkast i året der gik pga. en stærkere euro og briternes nej til EU.

Fremgangen på de globale aktiemarkeder i 2017 var størst blandt cykliske aktier med en høj indtjeningsvækst, som IT, industri og forbrug. Finanssektoren havde et godt afkast pga. en fladere rentekurve i USA, der gavner bankernes indtjening. Defensive aktier blev ramt af frygt for stigende renter og en høj prissætning, mens energisektoren havde det svageste afkast, trods en betydelig stigning i olieprisen.

Vi har i løbet af 2017 lagt aktieporteføljen om mod Eurozonen og Asien på bekostning af USA. Aktier i Eurozonen nyder gavn af en øget indtjeningsvækst, som følge af opsvinget i Europa, samt en attraktiv vurdering og fortsat rekordlave renter hos ECB. Renteforhøjelser fra Fed og en højere prisfastsættelse rammer derimod amerikanske aktier. Bedre makroudsigter i Asien, specielt i Indien, en høj indtjeningsvækst fra stigende global samhandel, og en attraktiv vurdering understøtter aktier i Fjernøsten. Vi har ikke foretaget væsentlige ændringer i sektorallokeringen, men fastholdt vores fokus på cykliske aktier, der nyder godt af en stigende økonomisk vækst, på bekostning af højt prissatte defensive sektorer, som rammes af rentestigninger.

Forventninger til den kommende tid

Vi forventer, at afdelingen giver et positivt afkast i 2018 på niveau med markedsudviklingen, men naturligvis med risiko for kursudsving undervejs. Aktier er understøttet af en stabil økonomisk vækst og en moderat inflation i den globale økonomi, som er forenelig med en fortsat lempelig pengepolitik fra hovedparten af de store centralbanker.

Det er vores vurdering, at de globale aktiemarkeder, med en prissætning svarende til 16x årets indtjening, er attraktivt prissat pga. det meget lave renteniveau. Vi forventer derfor, at aktiekurserne vil stige så længe det globalt synkrone opsving er stærkt nok til at understøtte en solid indtjeningsvækst og centralbankerne holder renterne på et forholdsvis lavt niveau.

Den største risikofaktor på det globale aktiemarked er efter vores vurdering uventede rentestigninger fra de ledende centralbanker pga. markant højere lønninger og inflation. Hertil kommer en optrapning af konflikten i Nordkorea, som øger den geopolitiske usikkerhed og risikoen for spændinger imellem USA og Kina, midtvejsvalget i USA til november, hvor republikanerne kan miste sit flertal i kongressen og fortsat uro i Europa fra vanskelige Brexit-forhandlinger og parlamentsvalget i Italien til marts, som kan skabe fornyet uro om euroen.