Kvartalskommentar – 4. kvartal 2016

Udvikling

Afdelingen gav i 2016 et afkast på 8,1 %. Afdelingen har ikke noget benchmark, men målsætningen er over en 3-årig periode at opnå et afkast, som svarer til eller overstiger afkastet på verdensindekset, med en lavere risiko målt på kursudsvingene. Afdelingens bedste bidrag i 2016 kom fra iShares Core S&P 500, mens den frasolgte investering i BlackRock European Equity Income bidrog negativt. Verdensindekset har i 2016 givet et afkast på 10,7 % målt i DKK. Aktiemarkedet var stigende igennem året, dog med store udsving undervejs, pga. briternes nej til EU og markedets positive syn på valget af Donald Trump. En ekstrem lempelig pengepolitik fra verdens ledende centralbanker og bedre økonomiske udsigter i de udviklede lande medførte i 2. halvår en omlægning fra defensive til cykliske aktier. Blandt de større globale aktiemarkeder leverede USA og Nye markeder det bedste afkast. I USA forventes der, efter valget af Trump, øget økonomisk vækst og indtjening pga. investeringer i infrastruktur, lavere skatter og dereguleringer, mens man i Nye Markeder forventer øget indtjening efter at OPEC-aftalen har medført stigende oliepriser. Der var beskedne kursstigninger i Europa pga. stor politisk usikkerhed, og japanske aktier var stort set uforandret som følge af den stærke yen.

 

Markedsforventninger

Det er vores vurdering, at de globale aktiemarkeder er attraktivt prissat ift. obligationer pga. de ultra-lave renter. Vi forventer, at aktiekurserne vil stige så længe den globale økonomiske vækst er stærk nok til at understøtte en stabil indtjeningsvækst og centralbankerne holder renterne på et forholdsvis lavt niveau. Vi forventer, at afdelingen giver et positivt afkast i 2017 på niveau med markedsudviklingen, men med risiko for kursudsving undervejs.