Kvartalskommentar – 4. kvartal 2014

Afdelingen gav i 2014 et afkast på 17,0%. Den har ikke noget benchmark, men målsætningen er over en 3-årig periode at opnå et afkast, som svarer til eller overstiger afkastet på verdensindekset, med en lavere risiko målt på kursudsvingene. Alle afdelingens investeringer bidrog med positive afkast, hvor Blackrock World Healthscience havde det højeste afkast i 2014, mens det laveste afkast kom fra Banklnvest New Emerging Markets.

Verdensindekset har i 2014 givet et afkast på 18,4%. Aktiemarkedet har været støt stigende gennem det meste af året, bortset fra et tilbagefald i efteråret som følge af frygt for recession. USA klarede sig bedst blandt de ledende aktiemarkeder pga. bedre vækstudsigter og god indtjening. ECB fører fortsat en lempelig pengepolitik, som har resulteret i stigende aktiekurser i Europa trods svag økonomisk vækst. Det japanske aktiemarked har været ramt af en stærkere yen og momsforhøjelser, men har alligevel leveret et godt afkast som følge af en meget lempelig pengepolitik. Nye Markeder har haft meget svingende aktiekurser, hvor Østeuropa har haft et mindre godt år pga. af den politiske uro i Ukraine og faldende olie- og råvarepriser. Blandt sektorerne har medicinal- og IT-selskaber performet bedst, mens energiselskaber har haft det svært.

Markedsforventninger

Vi forventer, at afdelingen giver et positivt afkast i 2015, men med risiko for kursudsving undervejs. Det er vores vurdering, at aktiemarkederne er fair vurderet, og afkast-risiko forholdet på aktier er attraktivt i fht. obligationer. Vi venter derfor, at aktier vil stige yderligere så længe centralbankerne holder renterne i ro og den globale økonomiske vækst er stærk nok til at øge virksomhedernes indtjening.

Læs den fulde kvartalskommentar her.