Kvartalskommentar – 2. kvartal 2018

Strategi Invest Aktier – 2. kvartal 2018

Strategi Invest Aktier gav i 1. halvår 2018 et afkast på 1,1 %. Afdelingen har ikke noget benchmark, men målsætningen er over en 3-årig periode at opnå et afkast, som svarer til eller overstiger afkastet på verdensindekset for aktier, med en lavere risiko målt på kursudsvingene.

Der var store forskelle i afkastet i halvåret i de underliggende investeringsforeninger. Afdelingens bedste bidrag kom fra SPDR S&P500 US Consumer Discretionary Sector ETF og iShares S&P500 IT Sector ETF, mens Wealth Invest SEB Emerging Market Equities sluttede svagest pga. handelskrigen mellem USA og Kina.

Verdensindekset for aktier leverede i 1. halvår et afkast på 2,5 %, målt i danske kroner. Aktiemarkedet var volatilt igennem hele halvåret, med store kursudsving undervejs, primært som følge af risikoen for en amerikansk drevet global handelskrig.

USA havde, på trods af frygten for stigende renter, det bedste afkast i 1. halvår pga. en god økonomisk udvikling i USA og en stærk vækst i indtjeningen hos de amerikanske selskaber. Nye markeder havde det svageste afkast pga. handelskrigen mellem præsident Trump og Xi Jinping i Kina. Defensive aktier, som telekom og stabilt forbrug, blev ramt af frygt for stigende renter og en høj prissætning, og havde det svageste afkast i halvåret. Cykliske aktier, som IT og cyklisk forbrug, der har en høj indtjeningsvækst, klarede sig bedst efterfulgt af energi aktier som følge af markant højere oliepriser og en stærkere US-dollar.

Vi har i løbet af halvåret lagt porteføljen om mod amerikanske aktier, der nyder godt af en stabil indtjeningsvækst og en god økonomisk vækst, på bekostning af Asien og Europa, som rammes af en øget politisk risiko; hhv. en evt. global handelskrig og Brexit-forhandlingerne.

Vi har ikke foretaget større ændringer i sektor-allokeringen, men øget vores vægt i cykliske aktier på bekostning af IT og medicinal-sektoren. Diskretionært forbrug og olie- og råvare-sektoren nyder gavn af stigende økonomisk vækst og højere råvarepriser, mens IT og medicinal-sektoren, som har en høj prissætning, rammes af prispres og øget regulering bl.a. i EU.

Forventninger til den kommende tid

Vi forventer, at afdelingen giver et positivt afkast i 2018, på niveau med markedsudviklingen, men med risiko for store kursudsving undervejs. Aktier er understøttet af en stabil økonomisk vækst og en moderat inflation i den globale økonomi, som er forenelig med en fortsat lempelig pengepolitik fra hovedparten af de store centralbanker.

Det er vores vurdering, at de globale aktiemarkeder, med en prissætning svarende til 15-16x årets indtjening, er attraktivt prissat pga. det meget lave renteniveau. Vi forventer derfor, at aktiekurserne vil stige så længe det globale opsving er stærk nok til at understøtte en solid indtjeningsvækst og centralbankerne holder renterne på et forholdsvis lavt niveau.

Den største risikofaktor på det globale aktiemarked er efter vores vurdering uventede rentestigninger fra de ledende centralbanker pga. markant højere lønninger og inflation. Hertil kommer politiske risici som en global handelskrig, der øger den geopolitiske usikkerhed, Brexit-forhandlingerne og midtvejsvalget i USA til november, hvor republikanerne kan miste flertallet i kongressen.