Kvartalskommentar – 4. kvartal 2014

Afdelingen gav i 2014 et afkast på 2,0%, hvilket var på niveau med forventningerne ved årets start. Den har ikke noget benchmark, men målsætningen er at opnå et afkast, der over tid svarer til eller overstiger afkastet på danske statsobligationer. Alle afdelingens investeringer, bortset fra Danske Invest Globale High Yield Obligationer, bidrog med positive afkast i 2014, hvor Sydinvest HøjrenteLande Valuta havde det højeste afkast.

De internationale obligationsrenter faldt støt igennem 2014 til et historisk lavt niveau i Europa. Obligationsmarkederne har givet pæne afkast pga. faldende inflationsforventninger, moderat global vækst og forventninger om yderligere pengepolitiske lempelser i Europa og Japan.

Markedsforventninger

Vi forventer, at afdelingen giver et positivt afkast i 2015, på niveau med markedsudviklingen, men med risiko for kursudsving undervejs. Vi forventer øget vækst og fortsat lav inflation, og at centralbankerne vil holde renterne nede. De økonomiske nøgletal i USA udvikler sig positivt, og tidspunktet for en stramning af den amerikanske centralbanks pengepolitik rykker nærmere. Vi venter, at det på sigt vil give et opadgående pres på obligationsrenterne, men den svage inflation i Eurozonen og eventuelt opkøb af statsobligationer fra ECB vil sandsynligvis begrænse rentestigningerne i Europa. Der er en pæn merrente i højrentelande og på virksomhedsobligationer med høj rente, og det er vores vurdering at rentespændet indsnævres, mens renten på danske stats- og virksomhedsobligationer ikke er særlig attraktiv.