Kvartalskommentar – 3. kvartal 2018

Strategi Invest Stabil – 3. kvartal 2018

Strategi Invest Stabil gav i 3. kvartal 2018 et afkast på -0,3 %. Afdelingen har ikke noget benchmark, men målsætningen er ved direkte og indirekte investeringer i aktier, obligationer, råvarer og valuta at opnå et stabilt afkast og bevare kapitalen på 3 års sigt.

Afdelingens investeringer i multi-asset fonde bidrog under ét med et mindre negativt afkast i 3. kvartal. Nordea 1 Alpha 15 Multi-Asset Fund leverede det bedste mens AQR Style Premia Fund og JP Morgan Global Macro Opportunities Fund havde det svageste afkast i kvartalet. Den risikoreducerende del af porteføljen bidrog med et nul-afkast, med det bedste afkast fra globale high yield obligationer.

Verdensindekset for aktier leverede i 3. kvartal et afkast på 4,9 %, målt i danske kroner. Aktiemarkedet var mere stabilt end tidligere på året, primært som følge af gode halvårsregnskaber fra en række ledende selskaber. Amerikanske aktier havde, på trods af stigende renter, det bedste afkast i 3. kvartal pga. en god økonomisk udvikling og en stærk vækst i indtjeningen hos de amerikanske selskaber. Nye markeder havde det svageste afkast pga. handelskrigen mellem præsident Trump og Xi Jinping i Kina.

Konjunkturerne støttede således op om de finansielle markeder i 3. kvartal 2018, men stigende lønninger og inflation, især i USA, resulterede i stigende renter, og amerikanske obligationer gav et nul-afkast målt i danske kroner pga. den stærkere dollar. Obligationsmarkederne bliver i høj grad styret af de toneangivende centralbanker, og Fed, den amerikanske centralbank, hævede den korte rente, hvilket resulterede i en stejlere rentekurve i USA. ECB fortsatte sin lempelige pengepolitik, men danske og tyske statsobligationer gav et mindre negativt afkast i 3. kvartal.

Vi har i løbet af kvartalet reduceret porteføljens risiko vha. en række omlægninger. Vi har reduceret vægten i en række multi-asset fonde, bl.a. M&G Dynamic Allocation, AQR Style Premia, NN First Class Multi Asset og Nordea 1 Alpha 15 Multi-Asset Fund på bekostning af risikoreducerende positioner i Jyske FX Alpha og i danske realkredit- og amerikanske statsobligationer samt nye positioner i JP Morgan Global Macro Opportunities Fund og Sparinvest Securus. Herved reduceres porteføljens samlede risiko pga. mindre risiko på de enkelte kapitalforvaltere og en bedre spredning på flere forskellige investeringsfilosofier.

 

Forventninger til den kommende tid

På trods af gode regnskaber i USA har globale aktier over en bred kam oplevet et stort tilbagesalg i oktober måned som følge af en øget geopolitisk usikkerhed. En eskalerende handelskrig mellem USA og Kina, træghed i Brexit-forhandlingerne, en svækket euro pga. uenighed om det italienske budget og endelig midtvejsvalget i USA, som betyder, at republikanerne har mistet sit flertal i Repræsentanternes Hus, har alle øget risikoaversionen blandt globale investorer. Som følge af udsigt til en økonomisk afmatning og en lavere indtjeningsvækst har korrektionen også resulteret i en sektorrotation mod mere defensive aktier med en stabil indtjening på bekostning af mere konjunkturfølsomme, cykliske aktier.

Selvom der er en god økonomisk vækst og et stærkt jobmarked i USA forventer Fed fortsat en beskeden lønvækst og en lav inflation. Vi forventer derfor, at centralbanken i USA hæver renten i et moderat tempo. Hertil kommer, at det forventede afkast på en række obligationer med en lav kreditrisiko ikke længere er attraktivt i Europa, da ECB halverede sine månedlige opkøb af europæiske obligationer i starten af året.

Det er derimod vores vurdering, at de globale aktiemarkeder, som følge af korrektionen i starten af 4. kvartal, er attraktivt prissat, svarende til ca. 14x årets indtjening, pga. det meget lave renteniveau. Vi forventer derfor fortsat, at aktiekurserne vil stige så længe det globale opsving er stærk nok til at understøtte en solid indtjeningsvækst og centralbankerne holder renterne på et forholdsvis lavt niveau.

Vi forventer, at afdelingen giver et afkast på niveau med markedsudviklingen i resten af året, men med risiko for store kursudsving undervejs. De finansielle markeder er fortsat understøttet af en god økonomisk vækst og en moderat inflation i den globale økonomi, som er forenelig med en fortsat lempelig pengepolitik fra hovedparten af de store centralbanker. Den største risikofaktor på de finansielle markeder er efter vores vurdering uventede rentestigninger fra den amerikanske centralbank pga. markant højere lønninger og inflation.