Kvartalskommentar – 4. kvartal 2018

Strategi Invest Alternativer – 4. kvartal 2018

Strategi Invest Alternativer gav i 2018 et afkast på -6,3 %. Afdelingen har ikke noget benchmark, men med en investeringshorisont på mindst 3-5 år, er målsætningen et højere afkast end for en portefølje, som kun består af traditionelle aktiver, en god risikospredning som reducerer kurstab ved faldende markeder og en moderat korrelation med aktier.

Afdelingen blev lanceret pga. det historisk lave renteniveau og forventninger om en højere risiko på aktiemarkedet, og er derfor et godt supplement til aktier og obligationer. Ved at inddrage alternative investeringer med en mindre vægt i en portefølje, der primært består af aktier og obligationer, kan forholdet mellem afkast og risiko forbedres betydeligt. Alternative investeringer tilbyder placeringer i værdipapirer, der ikke umiddelbart findes på aktie- og obligationsmarkedet. Alternative investeringer er ofte unoterede værdipapirer med en lav likviditet og uden daglig prissætning og er typisk ikke underlagt samme krav til regulering som børsnoterede papirer. Historiske afkast er naturligvis ingen garanti for fremtidige afkast, men flere af aktivklasserne inden for alternativer har historisk haft et attraktivt afkast. En række af aktivklasserne har også risikoen for større kursudsving.

Afdeling Alternativer har et bredt investeringsunivers, som omfatter børsnoterede og unoterede værdipapirer med en daglig prissætning og månedlig likviditet. Værdipapirerne er investeret stort set ligeligt mellem risk-on aktiver, der typisk opnår et attraktivt afkast ved stigende markeder og god økonomisk vækst (fx private equity, ejendomme og hedge fonde), og risk-off aktiver, der normalt reducerer kurstabet ved faldende markeder og svag økonomisk vækst (fx infrastruktur, konvertible obligationer, cat bonds og guld).

De globale aktiemarkeder havde et negativt afkast i 2018, primært som følge af handelskrigen mellem USA og Kina og frygt for en global recession. Afdelingens investeringer i den risikoreducerende del af porteføljen bidrog derfor med det bedste afkast i 2018, hvor SPDR Gold Shares ETF og Schroder Flexible Cat Bond begge leverede et positivt afkast. Guld og cat bonds, dvs. obligationer udstedt til at finansiere reassurance-aftaler, der dækker skader som følge af naturkatastrofer, nød gavn af hhv. stigende guldpriser og en stærkere US-dollar samt stigende forsikringspræmier på naturkatastrofer. De mere risikofyldte finansielle aktiver bidrog under ét med et negativt afkast, hvor de to private equity investeringer, iShares Listed Private Equity ETF og db x-trackers LPX Private Equity ETF, havde det svageste afkast i 2018, primært pga. faldende aktiemarkeder og en øget risikoaversion.

Vi har i løbet af året øget positionen i risk-off aktiver som cat bonds og råvarer på bekostning af risk-on aktiver som private equity, der har størst eksponering til faldende aktier. Herved opnår vi en mindre korrelation med de globale aktiemarkeder og et mere stabilt afkast.

 

Forventninger til den kommende tid

Vi forventer, at afdelingen giver et positivt afkast i 2019, men naturligvis med risiko for kursudsving undervejs. Selvom præsident Trump fører en ekspansiv finanspolitik, og der er en god økonomisk vækst og en lav ledighed i USA, venter Fed en beskeden lønvækst og en lav inflation. Vi forventer derfor, at centralbanken i USA hæver renten i et moderat tempo i 2019. ECB stoppede sine opkøb af europæiske obligationer ved årsskiftet, og vi venter således et beskedent afkast på statsobligationer i året der kommer. Til gengæld er prissætningen af aktier og renteforskellen mellem statsobligationer og virksomhedsobligationer med en høj kreditrisiko, ofte udstedt af olie- og råvareselskaber, blevet mere attraktiv; dog med en væsentlig højere kreditrisiko og en strammere likviditet, da vi er sent i konjunkturforløbet.

Vi forventer, at risk-on aktiverne giver et positivt afkast i 2019, hvis den økonomiske vækst er stærk nok til at understøtte en solid indtjeningsvækst, og inflationen er forenelig med at de førende centralbanker fortsat holder renterne på et lavt niveau. Men vi er sent i konjunkturcyklen med risiko for store kursudsving pga. aftagende økonomisk vækst og nedjusteringer af selskabernes salgs- og indtjeningsvækst i 2019. I et usikkert markedsmiljø er det særdeles vigtig med en stram risikostyring, og vi har derfor i løbet af 2018 øget vores fokus på en god risikospredning, og lagt porteføljen om mod risk-off aktiver, der normalt reducerer kurstabet ved faldende finansmarkeder og en svag økonomisk vækst.

Det er vores vurdering, at den største risikofaktor på de finansielle markeder, udover aftagende økonomisk vækst, er den geopolitiske usikkerhed. Med øget populisme og protektionisme (fx ”Make America great again”), handelskrigen mellem USA og Kina, Brexit uro og uenighed om det italienske budget, er den geopolitiske usikkerhed øget betydeligt. Til gengæld er det vores opfattelse, at markedets frygt for recession er overdrevet.