Kvartalskommentar – 2. kvartal 2018

Strategi Invest Alternativer – 2. kvartal 2018

Strategi Invest Alternativer har givet et afkast på 0,5 % i 1. halvår 2018. Afdelingen der investerer i alternativer, blev lanceret sidste efterår pga. det historisk lave renteniveau og forventninger om en højere risiko på aktiemarkedet på længere sigt.

Med en investeringshorisont på mindst 3-5 år er målsætningen for afdelingen: 1) et højere afkast end for en portefølje, som kun består af traditionelle aktiver, 2) en god risikospredning som reducerer kurstab ved faldende markeder og 3) en moderat korrelation med aktier.

Afdelingen er et godt supplement til aktier og obligationer. Ved at inddrage alternative investeringer med en mindre vægt i en portefølje, der primært består af aktier og obligationer, kan forholdet mellem afkast og risiko forbedres betydeligt.

Strategi Invest Afdeling Alternativer har ikke noget referenceindeks, men et bredt investeringsunivers. Universet omfatter børsnoterede og unoterede værdipapirer med en daglig prissætning og månedlig likviditet. Afdelingen er investeret direkte og indirekte inden for alternativer. Den indirekte eksponering opnås enten via finansielle instrumenter eller gennem børsnoterede selskaber, der har eksponering inden for investeringsuniverset.

Værdipapirerne er investeret ligeligt mellem risk-on aktiver, der typisk opnår et attraktivt afkast ved stigende markeder og god økonomisk vækst (fx private equity og ejendomme), og risk-off aktiver, der normalt reducerer kurstab ved faldende markeder og svag økonomisk vækst (fx konvertible obligationer og guld).

Konjunkturerne støttede op om de finansielle markeder i 1. halvår 2018, og de globale aktiemarkeder leverede et positivt afkast, mens stigende lønninger og inflation, især i USA, resulterede i stigende renter. Alle risk-on aktiverne havde et positivt afkast i halvåret, hovedsagelig pga. stigende aktiemarkeder. Afdelingens risk-off investeringer inden for cat bonds, dvs. obligationer udstedt til at finansiere reassurance-aftaler, der dækker skader som følge af naturkatastrofer, bidrog med det bedste afkast i porteføljen. Primært som følge af højere renter havde M&G Global Convertibles, som er investeret i konvertible obligationer, det dårligste afkast.

Vi har i løbet af halvåret øget positionen i risk-off aktiver som cat bonds og råvarer på bekostning af risk-on aktiver som private equity, der har størst eksponering til faldende aktier. Herved opnår vi en mindre korrelation med de globale aktiemarkeder og et mere stabilt afkast.

 

Forventninger til den kommende tid

Vi forventer, at afdelingen giver et positivt afkast i 2018, men med risiko for større kursudsving undervejs. De finansielle markeder er understøttet af en stabil økonomisk vækst og en moderat inflation i den globale økonomi, som er forenelig med en fortsat lempelig pengepolitik fra hovedparten af de store centralbanker.

På trods af en god økonomisk vækst og et stærkt jobmarked i USA forventer Fed fortsat en beskeden lønvækst og en lav inflation. Vi forventer derfor, at den nye centralbankchef Jerome Powell hæver renten i et moderat tempo. Der er fortsat udsigt til rekordlave renter i Europa, selvom ECB har halveret sine månedlige opkøb af europæiske obligationer fra årsskiftet.

Vi forventer, at især risk-on aktiverne vil stige så længe det globale opsving er stærkt nok til at understøtte en solid indtjeningsvækst og centralbankerne holder renterne på et forholdsvis lavt niveau. Risk-off aktiverne reducerer til gengæld kurstabet ved faldende finansmarkeder og en svag økonomisk vækst. Den største risikofaktor på de globale finansmarkeder er efter vores vurdering uventede rentestigninger fra de ledende centralbanker pga. markant højere lønninger og inflation. Hertil kommer politiske risici som en global handelskrig, der øger den geopolitiske usikkerhed, Brexit-forhandlingerne og midtvejsvalget i USA til november, hvor republikanerne kan miste flertallet i kongressen.