Kvartalskommentar – 1. kvartal 2018

Strategi Invest Aktier – 1. kvartal 2018

Strategi Invest Aktier gav i 1. kvartal 2018 et afkast på -4,6 %. Afdelingen har ikke noget benchmark, men målsætningen er over en 3-årig periode at opnå et afkast, som svarer til eller overstiger afkastet på verdensindekset for aktier, med en lavere risiko målt på kursudsvingene.

Der var store forskelle i afkastet i 1. kvartal 2018 i de underliggende investeringsforeninger. Afdelingens bedste bidrag kom fra Coeli Frontier Markets og iShares S&P500 IT Sector ETF, mens SPDR MSCI World Energy ETF sluttede svagest, primært pga. en svagere dollar mod danske kroner.

Verdensindekset for aktier leverede i 1. kvartal et afkast på -3,2 %, målt i danske kroner. Aktiemarkedet var volatilt igennem hele kvartalet, med store kursudsving undervejs, som følge af risikoen for en amerikansk drevet global handelskrig og frygt for stigende renter, især i USA.

Nye Markeder havde, på trods af handelskrigen mellem præsident Trump og Xi Jinping i Kina, det bedste afkast i 1. kvartal pga. en god økonomisk udvikling i Fjernøsten. Europa havde det svageste afkast pga. en stærkere euro og en strammere ”tone” fra ECB. Defensive aktier blev ramt af frygt for stigende renter og en høj prissætning, og havde det svageste afkast i kvartalet, mens cykliske aktier, som IT og cyklisk forbrug, der har en høj indtjeningsvækst, klarede sig bedst.

Vi har i løbet af kvartalet lagt aktieporteføljen om mod cykliske aktier som råvare-sektoren, der nyder godt af stigende økonomisk vækst og højere råvarepriser, på bekostning af medicinal-sektoren, som rammes af prispres og øgede reguleringer.

Vi har ikke foretaget væsentlige ændringer i landeallokeringen, men øget vores vægt i Europa og Japan, på bekostning af USA. Bedre makroudsigter i Asien, en høj indtjeningsvækst og en attraktiv vurdering understøtter aktier i Fjernøsten. Aktier i Eurozonen nyder gavn af en øget indtjeningsvækst, som følge af opsvinget i Europa, samt en attraktiv vurdering og fortsat lave renter hos ECB. Renteforhøjelser fra Fed og en højere prisfastsættelse rammer derimod amerikanske aktier.

Forventninger til den kommende tid

Vi forventer, at afdelingen giver et positivt afkast i 2018 på niveau med markedsudviklingen, men med risiko for større kursudsving undervejs. Aktier er understøttet af en stabil økonomisk vækst og en moderat inflation i den globale økonomi, som er forenelig med en fortsat lempelig pengepolitik fra hovedparten af de store centralbanker.

Det er vores vurdering, at de globale aktiemarkeder, med en prissætning svarende til 15x årets indtjening, er attraktivt prissat pga. det meget lave renteniveau. Vi forventer derfor, at aktiekurserne vil stige så længe det globalt synkrone opsving er stærk nok til at understøtte en solid indtjeningsvækst og centralbankerne holder renterne på et forholdsvis lavt niveau.

Den største risikofaktor på det globale aktiemarked er efter vores vurdering uventede rentestigninger fra de ledende centralbanker pga. markant højere lønninger og inflation. Hertil kommer risikoen for en global handelskrig, som øger den geopolitiske usikkerhed, en optrapning af konflikten i Syrien, og risikoen for øgede spændinger imellem USA og Rusland og endelig midtvejsvalget i USA til november, hvor republikanerne kan miste flertallet i kongressen.