Risikomærkning af investeringer – Trafiklys

Finanstilsynet indførte i 2011 regler om risikomærkning af investeringsprodukter, herunder alle typer af værdipapirer. Til risikomærkningen anvender Finanstilsynet et trafiklys, hvor farverne afspejler den samlede risikovurdering af investeringsproduktet. Farverne afspejler primært om der er risiko for, at tabe investeringen helt eller delvist, samt hvor let eller svært det er at gennemskue investeringsproduktet.

Kravet om risikomærkning omfatter alle typer af værdipapirer, strukturerede produkter, derivater, øvrige finansielle instrumenter m.v. samt pantebreve og indskud i pengeinstitutter, hvor afkast afhænger af udviklingen i et eller flere aktiver.

Risikomærkningen afspejler ikke sandsynligheden for tab, blot om et tab er muligt, og der tages heller ikke højde for tidshorisont eller muligheden for at opnå et positivt afkast.

Strategi Invest er dermed forpligtet til, at risikomærke alle de investeringsprodukter, som vi udbyder. Alle vores produkter har en gul mærkning, da der er tale om investeringsforeningsbeviser. Kategoriseringen og yderligere information om de enkelte Strategi Invest afdelinger fremgår af de enkelte afdelingers central investorinformation.

GRØN: Risikoen for at tabe hele det investerede beløb må betragtes som meget lille, og produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue
Eksempler: Danske statsobligationer, danske realkreditobligationer, statsobligationer udstedt af EURO-lande, danske skatkammerbeviser

GUL: Der er risiko for, at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist, og produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue
Eksempler: Investeringsforeningsbeviser, børsnoterede aktier, børsnoterede erhvervsobligationer, garantbeviser i pengeinstitutter, ETF’er (tabsrisiko mindre end eller lig med investeringen), strukturerede indlån i pengeinstitutter

RØD: Der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller produkttypen er vanskelig at gennemskue
Eksempler: Unoterede aktier, skibsanparter, pantebreve, alle former for swaps