Strategi Invest er en investeringsforening for alle. Afdelingerne er børsnoterede, og investeringsbeviserne kan handles gennem alle danske pengeinstitutter.

Når du investerer i Strategi Invest får du andel i et stort investeringsunivers, som er nøje udvalgt af vores porteføljemanagere. Med deres viden investerer vi globalt i mega-trends som demografiske ændringer og teknologisk revolution og i nye aktivklasser, hvilket giver stor risikospredning.

Professionel pleje af dine investeringer i Strategi Invest betyder stabilitet i afkastet og bedre resultater. Vi har fokus på investeringer, der kan levere et godt langsigtet afkast sammenholdt med en lav risiko.

Inden du går i gang med dine investeringer, er det vigtigt, at du overvejer:

  • Hvad er formålet med investeringen?
  • Hvilke midler skal investeres?
  • Hvad er din holdning til risiko?
  • Hvor lang er din investeringshorisont?

Din formue kan groft opdeles i følgende komponenter:

Frie midler. Beløb du frit kan disponere over, uanset om du er en privat person eller et selskab.

Pensionsopsparing. Pensionsmidler som er fradragsberettigede i skat efter gældende lovgivning. Du kan spare op via din løn, eller du kan foretage indbetalinger af frie midler til en pensionskasse, et forsikringsselskab eller en bank.

Børneopsparing. Midler, som spares op til et barn efter gældende lovgivning.

Virksomhedsordning. Ordningen giver mulighed for, at en personligt ejet virksomhed beskattes stort set som anparts- og aktieselskaber. Ordningen er underlagt særlige regler for investering, og Strategi Invest Aktier og Stabil kan ikke anvendes til dette formål.

For mere information se www.skat.dk

Navnenotering. Hvis du ønsker at blive løbende orienteret om udviklingen i Strategi Invest, skal din depotbank navnenotere dine investeringsbeviser.

Risiko. Om du har en lav, middel eller høj risikovillighed afhænger af flere forhold: Hvor stor en andel udgør investeringen af din samlede formue, er din indkomst stabil og har du stor gæld? Derudover spiller din alder naturligvis også en rolle. For at opnå det bedste afkast-risiko forhold bør du, i samarbejde med din rådgiver, vælge den fordeling mellem de forskellige aktivklasser, der passer bedst til din risikovillighed. Sammensætningen mellem aktivklasser har større indflydelse på dit fremtidige afkast-risiko forhold end markedstiming og valg af enkeltpapirer.

Investeringshorisont. Investeringshorisonten er den tid, der går fra du investerer, til du forventer at skulle bruge midlerne igen, og er vigtig for dit valg af investeringer. Hvis opsparingen skal anvendes igen indenfor 2-3 år, skal du passe på med alt for risikofyldte investeringer, og er din investeringshorisont kortere end ét år, vil du ofte være bedre stillet ved at indskyde beløbet på en kontantsaldo, bl.a. pga. de omkostninger, der er forbundet med køb og salg af værdipapirer.