Print - tryk her

Baggrund

Det historisk lave renteniveau har medført en øget risiko for stigende renter og kurstab på obligationer. Investeringsforeningen Strategi Invest ændrede derfor navn og investeringsstrategi for afdeling Obligationer til afdeling Stabil den 15. februar 2016.

Som følge af en højere økonomisk vækst og en øget beskæftigelse, og deraf følgende lønstigninger og inflation, er sandsynligheden for stigende renter siden ændringen af strategien øget betydeligt.

Afdeling Stabil har en målsætning om at skabe et stabilt afkast og bevare kapitalen med en investeringshorisont på 3 år. Afdelingen har ikke noget referenceindeks, men et investeringsunivers, som omfatter obligationer, aktier, valuta, råvarer, hedge- og ejendomsfonde.

Et stort investeringsunivers stabiliserer porteføljens afkast, og reducerer risikoen for tab pga. større spredning på flere aktivklasser. Likvide aktiver reducerer risikoen, og giver bedre beskyttelse af formuen i perioder med recession.

Investeringsfilosofi

Strategi Invest Stabil skaber et stabilt afkast i forskellige investeringsmiljøer vha. ”risikoparitetsprincippet”, som giver en god beskyttelse af formuen.

”Risikoparitetsprincippet” balancerer porteføljens aktiver som:

  • Opnår et attraktivt afkast ved stærk økonomisk vækst (f.eks. aktier)
  • Bevarer kapitalen ved svag økonomisk vækst (f.eks. statsobligationer)

Afdeling Stabil har derfor en stabil kursudvikling over konjunkturforløbet, og er mindre sårbar overfor renteændringer end investering i obligationer isoleret set.

”Risikoparitetsprincippet”

Strategi Invest Stabil investerer i en række investeringsforeninger med en lav risiko, som hver især sammensætter en multi-asset strategi, der primært investerer i obligationer, aktier, valuta, råvarer og ejendomsfonde. Hertil kommer de balancerede fondes positioner i finansielle instrumenter og beholdninger i højt-ratede obligationer, som hhv. reducerer de enkelte multi-asset fondes og Strategi Invest Stabils kursudsving.

Udvælgelse af eksterne forvaltere

Strategi Invest Stabil bygger på en “fund-of-funds” struktur, og investerer globalt i nøje udvalgte investeringsforeninger. TimeInvest Fondsmæglerselskab A/S, som er en erfaren rådgiver, kommer med anbefalinger til udvælgelse og sammensætning af en kurv af de mest attraktive balancerede fonde med en lav risiko.

Kompetente forvaltere med en succesrig investeringsfilosofi og -proces foretager selv allokeringen imellem de enkelte aktivklasser. Multi-asset forvalterne har en global tilgang med et globalt investeringsunivers og kompetence til at allokere på tværs af aktier, obligationer og en række andre aktivklasser.

Udvælgelsen af de eksterne kapitalforvaltere følger en veldefineret udvælgelsesproces, som tager udgangspunkt i analyser foretaget vha. Morningstar’s analyseværktøjer. Screeningen i Morningstar suppleres af dybtgående analyser af forvalterteamet, deres investeringsfilosofi og -proces, historiske afkast og gennem møder med porteføljeforvalterne.

De 4 P’er: People, Philosophy, Process og Performance

  • People: Stabil organisation og investeringsteam med lang erfaring med strategi
  • Philosophy: Investeringsfilosofi som fokuserer på allokering indenfor og imellem aktiver
  • Process: Risikospredning som sikrer at porteføljen kan begå sig i alle markedsmiljøer
  • Performance: Fokus på afkast og risiko ift. investeringsfilosofi og -proces

Kapitalforvalternes historiske afkast analyseres vha. TimeInvests egenudviklede “Kompetence-trekant”. Den adskiller held og dygtighed, og har fokus på hvordan portefølje managerne har opnået deres afkast.

“Kompetence-trekanten”

“Kompetence-trekanten” skaber overblik over sammenhængen mellem bidrag til afkast og risikofordeling og kapitalforvalternes kernekompetencer, herunder investeringsfilosofi.

TimeInvest har i udvælgelsen af de balancerede fonde fokus på likvide fonde med en historisk lav risiko gennem positioner i flere aktivklasser, og med en forventet risiko på uændret niveau, men uden begrænsninger mht. allokering imellem aktivklasserne. Investeringsforeningerne skal endvidere have et stabilt afkast, hvor hovedparten af afkastet kommer fra strategisk allokering imellem aktivklasser. Endelig skal multi-asset fondene vha. god risikostyring fokusere på at bevare kapitalen med begrænset tab i faldende markeder.

Porteføljesammensætning

For at sikre en stabil kursudvikling og bevare kapitalen investerer Strategi Invest Stabil, udover balancerede fonde, også i stats-, realkredit- og erhvervsobligationer med en lav rente- og kreditrisiko, hvis kursudvikling har en lav sammenhæng med multi-asset fondene.

TimeInvest Fondsmæglerselskab A/S sammensætter vha. ”risikoparitetsprincippet” en velbalanceret portefølje, hvor danske og udenlandske stats- og realkreditobligationer og ETF’er i investment grade obligationer reducerer porteføljens samlede risiko.

Beholdninger i aktie- og højrisikoobligationsfonde anvendes til afdækning af multi-asset fonde, såfremt disse positioner reducerer Strategi Invests samlede risiko. TimeInvest Fondsmæglerselskab A/S anbefaler endvidere investeringer i råvarer og valuta, der egner sig godt til risikospredning, hvis der er en lav samvariation med aktiemarkedet og fokus på absolut afkast.

Risikostyringen har primært fokus på at sikre et stabilt afkast og begrænse tab. Strategi Invest Stabil styres derfor ikke efter fordelingen imellem de forskellige aktivklasser som aktier og obligationer, men efter volatilitet, som er et bedre risikomål.

Volatilitet måler de årlige udsving i afkastet, og er defineret som standardafvigelsen på det årlige afkast. For at begrænse tab i afdeling Stabil er målsætningen en volatilitet på 4% p.a. med et loft på 7% p.a.