Print - tryk her

Baggrund

Som følge af det historisk lave renteniveau og forventninger om en højere risiko på aktiemarkedet på længere sigt lancerer Investeringsforeningen Strategi Invest Afdeling Alternativer, som investerer i alternativer.

Alternative investeringer som aktivklasse tilbyder investeringer, der ikke umiddelbart findes på aktie- og obligationsmarkedet. Alternative investeringer er ofte unoterede værdipapirer med en lav likviditet og uden daglig prissætning og er typisk ikke underlagt samme krav til regulering som børsnoterede papirer.

Historiske afkast er naturligvis ingen garanti for fremtidige afkast, men flere af aktivklasserne inden for alternativer har historisk haft et attraktivt afkast. En række af aktivklasserne har også risikoen for større kursudsving.

Ved at inddrage alternative investeringer med en lille vægt i en investeringsportefølje bestående af aktier og obligationer, vil investeringsporteføljens afkast-risiko profil kunne blive forbedret (se figur nedenfor).

Afkast-risiko profil for investeringsporteføljer med/uden alternative investeringer

Med en investeringshorisont på mindst 3-5 år er målsætningen for Strategi Invest Afdeling Alternativer:

 • Højere afkast end fra en portefølje, som består af traditionelle aktiver
 • God risikospredning som begrænser udsving i afkastet og reducerer kurstab ved faldende markeder
 • Moderat korrelation med aktier

Strategi Invest Afdeling Alternativer har ikke noget referenceindeks, men et bredt investeringsunivers. Universet omfatter børsnoterede værdipapirer og unoterede værdipapirer med en daglig prissætning og månedlig likviditet, som investerer enten direkte eller indirekte inden for private equity, erhvervslån, infrastruktur, ejendomme, råvarer og hedge fonde. Den indirekte eksponering opnås både via finansielle instrumenter og gennem børsnoterede selskaber, der har eksponering inden for investeringsuniverset. Afdeling Alternativer er ofte et godt supplement til aktie- og obligationsporteføljen.

Risiko

Afkastet fra Strategi Invest Afdeling Alternativer er påvirket af forskellige risici. De væsentligste risici er:

 • Markedsrisiko på finansielle markeder: I perioder, hvor risikovilligheden falder, vil investorerne ofte reducere deres position i alternative aktivklasser med faldende kurser til følge i Afdeling Alternativer. Det omvendte gør sig naturligvis gældende ved øget risikovillighed
 • Likviditetsrisiko: Alternative aktivklasser kan være vanskelige at handle i, da alternativer ofte er unoterede med en lav likviditet. Afdeling Alternativer investerer globalt i børsnoterede og unoterede værdipapirer, der placerer provenuet inden for alternative aktivklasser. Det kan føre til midlertidige forhøjelser af indtrædelses- og udtrædelsesomkostningerne i Afdeling Alternativer
 • Politisk og økonomisk risiko: Investeringer i Afdeling Alternativer er følsomme over for udviklingen i politiske og økonomiske forhold, herunder lokal og international lovgivning, som kan påvirke kursen på afdelingens beholdninger
 • Valutakursrisiko: Afdeling Alternativer valutasikres ikke. Det betyder, at udsving i lokale valutakurser vil påvirke afdelingens afkast

Alle afdelinger i investeringsforeninger i EU skal angive deres risiko på en skala fra 1 til 7, hvor 1 typisk er lav risiko og 7 typisk er høj risiko. Skalaen tager udgangspunkt i de seneste 5 års udsving i afkastet. I Danmark skal investeringsprodukter endvidere mærkes med rød, gul eller grøn. Alle afdelinger i danske investeringsforeninger har risikomærket gul, hvilket betyder, at der er risiko for at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er typisk ikke vanskelig at gennemskue.

Risikogruppe 5
Risikomærkning Gul

Kilde: Central investorinformation

Stamdata

Strategi Invest Afdeling Alternativer har følgende stamdata:

Tegningsperiode 2.-24. oktober 2017
Produkttype UCITS
Pris-metode Daglig, dobbeltprismetode
Udbyttebetalende Nej
Børsnoteret Nej
Lagerbeskatning ved frie midler Ja
Forventede administrationsomkostninger 1,6% p.a.
Forventet årlig omkostningsprocent (ÅOP) 1,9% p.a.
Resultatafhængigt honorar 10,0% p.a. af positivt afkast; maksimum 2,0% af formuen
Emissionstillæg 1,5%
Indløsningsfradrag 0,5%

Kilde: Central investorinformation

Investeringsfilosofi

For at reducere udsving i afkastet over konjunkturforløbet sammensættes Afdeling Alternativer efter ”risikoparitetsprincippet” (se figur nedenfor).

”Risikoparitetsprincippet”

Kilde: TimeInvest Fondsmæglerselskab A/S

”Risikoparitetsprincippet” balancerer afdelingens investeringer i alternative aktivklasser, som normalt opnår et attraktivt afkast ved god økonomisk vækst, med alternative investeringer, som typisk reducerer kurstabet ved svag økonomisk vækst.

De mere risikofyldte aktiver omfatter de aktivtyper, der er mest følsom over for den økonomiske udvikling

Private equity: Foretager opkøb og fremskaffer kapital til mindre selskaber med en investeringshorisont på ca. 10 år. Private equity har normalt et højt afkast, men en svingende indtjening og en høj eksponering til den økonomiske udvikling. Eksponering kan ske ved køb af fonde med positioner i børsnoterede selskaber, som investerer i private equity.

Private debt: Eksponering kan ske via UCITS-lignende fonde, der udbyder puljer af private erhvervslån med højere afkast og højere risiko end senior bank loans.

Infrastruktur: Realaktiver (veje, broer, lufthavne m.m.), som beskytter mod inflation. Udbyttet er stabilt, og infrastruktur har en begrænset eksponering mod økonomien, da væksten typisk er relateret til de offentlige udgifter. Eksponering kan ske ved køb af ETF’er, som er en passiv forvaltet indeksfond, der minder meget om danske investeringsforeninger.

Ejendomme: Eksponering kan opnås ved køb af Real Estate Investment Trusts (REITS), der typisk investerer i erhvervsejendomme og realkredit. REITS tilbyder normalt et højt løbende udbytte og kan bedst sammenlignes med investeringsforeninger.

 

De mindre risikofyldte aktiver omfatter realaktiver, der er mindre konjunkturfølsomme.

Konvertible obligationer: Konvertible obligationer er obligationer med en kort løbetid, der kan konverteres til aktier.

Cat bonds: Cat bonds er obligationer med en kort løbetid, udstedt som genforsikring mod naturkatastrofer.

Råvarer: Eksponering kan opnås ved ETF’er. Råvarer har ingen korrelation med obligationsmarkedet, og en lav korrelation med alle alternative aktivklasser bortset fra guld.

Guld: Eksponering kan opnås via ETF’er. Guld har ingen korrelation med aktier, og en lav korrelation med alle alternative aktivklasser bortset fra råvarer.

De mere risikofyldte aktiver har, som hovedregel, det bedste forhold mellem afkast og risiko. De mindre risikofyldte aktiver reducerer normalt tabet ved kursfald, da aktiverne under ét typisk er mindre korreleret med kursudviklingen på aktiemarkedet. Blandt aktivklasserne er der typisk en lavere korrelation imellem de mindre risikofyldte aktiver, mens der er en lidt højere indbyrdes korrelation imellem de mere risikofyldte aktiver (se matrix nedenfor). Hedge fonde kan, afhængig af fondens sammensætning, både have en høj og lav korrelation med aktiemarkedet

Historisk korrelation mellem aktivklasser

Udvælgelse af eksterne forvaltere

Strategi Invest Afdeling Alternativer bygger på en ”fund-of-funds” struktur, og investerer globalt i fonde og ETF’er. TimeInvest Fondsmæglerselskab A/S kommer med anbefalinger til udvælgelse og sammensætning af en række produkter, der investerer i alternativer.

Udvælgelsen af de eksterne kapitalforvaltere følger en proces, der tager udgangspunkt i analyser foretaget vha. Morningstar’s analyseværktøjer. Screeningen i Morningstar suppleres af analyser af forvalterteamet, deres investeringsfilosofi- og proces og historiske afkast og risiko, og normalt også gennem møder med porteføljeforvalterne.

Ved anbefaling af fondene fokuseres på:

 • Organisation og forvalterteam
 • Investeringsfilosofi og -proces
 • Afkast og risiko

Præferencen er likvide fonde med en moderat risiko, og kapitalforvaltere, som har fokus på at reducere kurstabet i faldende markeder.

Porteføljesammensætning

Ved sammensætning af Strategi Invest Afdeling Alternativer estimeres først det langsigtede forhold mellem afkast og risiko på basis af historiske afkast- og risikomål for de enkelte alternative aktivklasser og vha. historiske korrelationer imellem aktivklasserne.

Herefter sammensættes Afdeling Alternativer på længere sigt på basis af:

 • Afkast-risiko forholdet for afdelingen
 • ”Risikoparitetsprincippet” med en lige-vægtet strategisk allokering imellem de mere og de mindre risikofyldte aktiver, (se ”Investeringsfilosofi”).

Forventninger til aktiemarkedet og den økonomiske udvikling på 6-12 måneders sigt danner udgangspunkt for den taktiske allokering, hvor forventninger om bedre økonomiske konjunkturer øger andelen i de mere risikofyldte aktiver og vice versa.

Endelig er der fokus på en stram risikostyring ved sammensætning af Afdeling Alternativer.

Forholdet mellem afkast og risiko i en investeringsportefølje kan typisk forbedres med mindre positioner i Strategi Invest Afdeling Alternativer. Som eksempel vil Afdeling Alternativer forbedre forholdet mellem afkast og risiko i en investeringsportefølje med et lige-vægtet forhold mellem aktier og obligationer (se illustration nedenfor, hvor Afdeling Alternativer indgår med en vægt på 10%).

Afkast-risiko profil for investeringsporteføljer med/uden Strategi Invest Afdeling Alternativer

Forbedringen skyldes:

 • Bedre forhold mellem afkast og risiko i Afdeling Alternativer end for både aktier og obligationer
 • Moderat korrelation mellem Afdeling Alternativer og aktier og obligationer (se tabel nedenfor), som reducerer den samlede porteføljerisiko

Korrelation mellem Afdeling Alternativer og aktier og obligationer

Anmærkninger: korrelation mellem Afdeling Alternativer og hhv. aktier og obligationer beregnet vha. backtest over perioden fra 1/8-2010 til 31/7-2017

Kilde: TimeInvest Fondsmæglerselskab A/S og Morningstar