Print - tryk her

Baggrund

Strategi Invest Aktier bygger på en investeringsstrategi, hvor en langsigtet investeringshorisont og risikospredning er nøgleordene.

Målsætningen med investering i globale aktier er at opnå det bedst mulige risikojusterede afkast, under hensyn til de investeringrammer, som afdeling Aktier er underlagt. Investeringsstrategien har derfor fokus på at sikre, at investeringerne har et attraktivt afkast-risiko forhold og, at deres kursudvikling har en lav indbyrdes sammenhæng.

Strategi Invest Aktier har MSCI World All Countries i DKK som referenceindeks. Referenceindekset er et mål for verdensmarkedet for aktier, og afdeling Aktier har siden start leveret et merafkast på trods af en væsentlig lavere risiko.

Investeringsfilosofi

Strategi Invest Aktier har en porteføljestruktur, der især er drevet af:

  • Markedseffektiviteten på de globale aktiemarkeder, som bestemmer, hvor der findes de bedste forudsætninger for at skabe et merafkast
  • Indbyrdes sammenhæng imellem de enkelte fonde

Den globale aktieportefølje er opdelt i en core-del, hovedsagelig med investeringer i store, velkonsoliderede selskaber, som har en attraktiv vurdering, og en satellite-del, der primært investerer i aktier med en høj indtjeningsvækst, f.eks. i mindre selskaber og i Nye Markeder.

Core-satellite investeringsstrategien sikrer dermed balance i afdeling Aktier og et attraktivt forhold imellem afkast og risiko.

Core-satelitte investeringsstrategi

Core-delen investerer i store selskaber i de mest effektive aktiemarkeder som USA og Europa, og styrer porteføljens risiko til lave omkostninger ved investeringer i index-fonde, som sikrer markedsafkastet.

Hertil kommer investering i aktier med en stabil indtjening og mindre kursudsving, som skaber et merafkast, og har en kursudvikling, der har en beskeden sammenhæng med aktier i mindre selskaber og i Nye Markeder i satellite-delen. Stilfaktorer, der eksponerer Strategi Invest Aktier mod en bestemt type af aktier, har således ofte en attraktiv vurdering og en lav indbyrdes sammenhæng imellem de enkelte stilfaktorers kursudvikling. Jo bedre risikoen styres i core-delen, desto større fleksibilitet er der plads til i satellite-delen.

Satellite-delen, der udgør størstedelen af porteføljens risiko, skal sikre et merafkast på mindre effektive aktiemarkeder eller på stilfaktorer og strukturelle forandringer som demografiske ændringer og nye teknologiske trends, og har derfor en væsentlig højere risiko.

Udvælgelse af eksterne forvaltere

Strategi Invest Aktier bygger på en “fund-of-funds” struktur, og investerer globalt i nøje udvalgte investeringsforeninger og ETF’er. TimeInvest Fondsmæglerselskab A/S, som er en erfaren rådgiver, kommer med anbefalinger til udvælgelse og sammensætning af eksternt forvaltede produkter på globale aktier, hvor valget af kapitalforvalterne følger en veldefineret udvælgelsesproces.

Udvælgelsen af de eksterne kapitalforvaltere tager udgangspunkt i analyser foretaget vha. Morningstar’s analyseværktøjer. Screeningen i Morningstar suppleres af dybtgående analyser af forvalterteamet, deres investeringsfilosofi og -proces og historiske afkast og gennem møder med porteføljeforvalterne.

De 4 P’er: People, Philosophy, Process og Performance

  • People: Stabil organisation og investeringsteam med lang erfaring med strategi
  • Philosophy: Investeringsfilosofi som fokuserer på aktieudvælgelse i stabile selskaber
  • Process: Risikospredning som sikrer, at aktieporteføljen kan begå sig i alle markedsmiljøer
  • Performance: Fokus på afkast og risiko ift. investeringsfilosofi og -proces

Kapitalforvalternes historiske afkast analyseres vha. TimeInvests egenudviklede “Kompetence-trekant”. Den adskiller held og dygtighed, og har fokus på hvordan portefølje managerne har opnået deres afkast.

“Kompetence-trekanten”

“Kompetence-trekanten” skaber overblik over sammenhængen mellem bidrag til afkast og risikofordeling og kapitalforvalternes kernekompetencer, herunder investeringsfilosofi.

Porteføljesammensætning

Valget af eksterne kapitalforvaltere er ikke kun et spørgsmål om den enkelte kapitalforvalters isolerede kompetencer og afkast, men i høj grad også et spørgsmål om, hvordan kapitalforvalterens investeringsfilosofi passer ind i den samlede porteføljestruktur.

Kursudviklingen på satellit fondene i Strategi Invest Aktier, som har en høj risiko, har derfor en lav indbyrdes sammenhæng, mens der er en højere samvariation imellem fondene indbyrdes i core porteføljen, hvor de enkelte fonde har en lavere risiko.

Herved sikrer vi, at den globale aktieporteføljes samlede afkast-risiko egenskaber udnyttes bedst muligt både hvad angår markedseffektivitet og samvariation imellem fondene i Strategi Invest. Risikoen fordeles i overensstemmelse med markedseffektivitet og kapitalforvalternes kompetencer, og Strategi Invest Aktier opnår de bedste forudsætninger for et godt afkast med en lav risiko.